Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
CENTRUM NAUCZANIA DOMOWEGO

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zbierania plików cookies na stronie internetowej serwisu sklep.domowi.edu.pl (dalej: „Serwis”).

Niniejsza Polityka prywatności jest adresowana do wszystkich osób, które odwiedzają stronę sklep.domowi.edu.pl, dokonują zakupu produktów, które się na niej znajdują oraz realizują umowy bądź kontaktują się z Administratorem, o którym mowa w punkcie 1 poniżej. Wszystkie te osoby zbiorczo będą nazywane dalej „Użytkownikami”.

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Centrum Nauczania Domowego z siedzibą w Nowym Targu, os. Witosa 28, 34-400 Nowy Targ prowadzone przez BW Edukacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Krakowie (31-153), ul Szlak 20/8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000583029, NIP 7352864476, REGON 362842431 (dalej: „Administrator”). Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:
  1.1 listownie na adres: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków
  1.2 poprzez e-mail: sekretariat@domowi.edu.pl.
  1.3 telefonicznie pod numerem: +48 12 399 43 59.
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej: „Inspektor”) – Panią Darię Bezwińską. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można skontaktować się w następujący sposób:
  2.1 listownie na adres: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków
  2.2 poprzez e-mail: rodo@domowi.edu.pl
 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
  Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  3.1 Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art 13 ust. 1 lit. d RODO). Jeśli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.).
  3.2 Realizacja umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z Użytkownikiem.
  3.3 Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi i bieżącego kontaktu z Użytkownikiem.
  3.4 Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach, np. na Facebooku lub Google. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie realizacji działań marketingowych.
  3.5 Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO).
  3.6 Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. ODBIORCY DANYCH (KATEGORIE ODBIORCÓW)
  4.1 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi prawne, usługi firm kurierskich związane z wysyłką produktów fizycznych, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej, z którymi Administrator posiada zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Aktualna lista odbiorców danych znajduje się u Administratora. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  4.2 W ramach działalności Administratora w Serwisie zostały umieszczone wtyczki do mediów społecznościowych Google i Facebook. Są to odrębni administratorzy danych osobowych. Cel i zasady przetwarzania danych znajdują się pod poniższymi linkami: Facebook / Google.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH5.1 
  5.1 Dane Użytkowników przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:
   5. 1. 1 dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Użytkownikiem, jego pracodawcą lub podmiotem, którego Użytkownik reprezentuje będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
  5.1.2 dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w związku z rozpoczęciem procesu rekrutacji (wypełnienie formularza zapisów) – przez okres udzielania wsparcia w procesie wyboru szkoły partnerskiej lecz nie później niż 1 rok od daty zakończenia tego procesu – do chwili cofnięcia udzielonej zgody;
  5.1.3 Użytkownik kontaktował się z Administratorem – jego dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celów kontaktowania się z Użytkownikiem oraz przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.
  5.2 Jeżeli dane osobowe Użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, Administrator będzie je przechowywał w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po stronie Administratora jak i Użytkownika jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.
 6. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
  Dane Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
 7. KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi Administratorowi realizację celów określonych powyżej.
 8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  8.1 Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  8.1.1 Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile prawa te nie są wyłączone lub ograniczone przez przepisy prawa.
  8.1.2 Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – w przypadkach, kiedy dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  8.1.3 Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora (jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe).
  8.1.4 Prawo wniesienia skargi do organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.1.5 Inne prawa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8.2 Celem realizacji powyższych praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem w sposób wskazany w powyżej.

PLIKI COOKIES

 1. CO TO SĄ PLIKI COOKIES?
  1.1 Pliki cookies są danymi internetowymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie komórkowym, tablecie) Użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
  1.2 Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.
 2. DO CZEGO SŁUŻĄ PLIKI COOKIES?
  2.1 W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.
  2.2 Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
  2.3 Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
  2.3.1 właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2.3.2 zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna strony);
  2.3.3 tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2.3.4 utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2.3.5 zapisania danych koszyka w sklepie internetowym, aby po ponownym odwiedzeniu Serwisu ich nie tracić.
 3. JAKIE MAMY RODZAJE PLIKÓW COOKIES?
  3.1 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  3.1.1 „sesyjne” („session cookies”) oraz
  3.1.2 „stałe” („persistent cookies”).
  3.2 Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3.3 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies
  3.3.1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3.3.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  3.33 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu
  3.3.4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  3.4 Stosujemy w szczególności narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel oraz wtyczki społecznościowe takie jak Facebook.
 4. JAK BLOKOWAĆ DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES?4.1 
  W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies np. w ten sposób aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź na poniższych stronach www:
  4.1.1 w przeglądarce Internet Explorer
  4.1.2 w przeglądarce Mozilla Firefox
  4.1.3 w przeglądarce Chrome
  4.1.4 w przeglądarce Safari
  4.1.5 w przeglądarce Opera
  4.2 Administrator informuje jednak, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Shopping Cart